Privacybeleid

1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de website, die werkt op de url: top-supplementen.nl
 2. De Operator is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de vrijwillig in de Dienst verstrekte gegevens.
 3. De dienst gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het runnen van een commentaarsysteem
  • Aanvraagbehandeling per formulier
  • Presentatie van een offerte of informatie
  • De dienst vervult de functie van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier:
 1. Via de gegevens die vrijwillig zijn ingevoerd in de formulieren, die in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
 2. Door cookies (zogenaamde “cookies”) op te slaan op uw eindapparatuur.

2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de exploitant worden gebruikt

 1. De plaatsen voor het inloggen en het invoeren van persoonlijke gegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de persoons- en logingegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd zijn op de computer van de gebruiker en alleen kunnen worden gelezen op de doelserver.
 2. Wachtwoorden van gebruikers worden in een gehashte vorm opgeslagen. De hash-functie werkt eenzijdig – het is niet mogelijk om deze om te keren, wat momenteel de moderne standaard is voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 3. De Operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
 4. Om de gegevens te beschermen maakt de Operator regelmatig back-ups.
 5. Een belangrijk element van gegevensbescherming is de regelmatige actualisering van alle software die door de Operator wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens, wat met name betekent dat de programmeringscomponenten regelmatig moeten worden bijgewerkt.

3. hosting

 1. De dienst wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de operator: ovh.com
 2. Hosting bedrijf:
  • past maatregelen ter bescherming tegen gegevensverlies toe (bijv. disk arrays, regelmatige veiligheidskopieën),
  • passende maatregelen toepassen om de verwerkingslocaties in geval van brand te beschermen (bv. speciale brandbestrijdingsinstallaties),
  • past adequate maatregelen toe om verwerkingssystemen te beschermen in het geval van een plotselinge stroomstoring (bijv. dubbele elektriciteitsleidingen, generatoren, UPS-back-uptypesystemen),
  • maatregelen toe te passen om de toegang tot de gegevensverwerkingssites fysiek te beschermen (bv. toegangscontrole, toezicht),
  • past maatregelen toe om te zorgen voor passende milieuomstandigheden voor servers als onderdeel van een gegevensverwerkingssysteem (bv. controle van de milieuomstandigheden, gespecialiseerde airconditioningsystemen),
  • past organisatorische regelingen toe om het hoogst mogelijke niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te garanderen (opleiding, intern reglement, wachtwoordbeleid, enz.),
  • heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
 3. Het hostingbedrijf houdt logboeken bij op serverniveau om de technische betrouwbaarheid te garanderen. Logs kunnen worden opgeslagen:
  • resources gedefinieerd door de URL-identifier (adressen van aangevraagde resources – pagina’s, bestanden),
  • tijd voor het onderzoek,
  • tijd om het antwoord te sturen,
  • naam van het client-station – identificatie geïmplementeerd door het HTTP-protocol,
  • informatie over fouten die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van HTTP-transacties,
  • de URL van de pagina die eerder door de gebruiker is bezocht (refererlink) – in het geval dat de toegang tot de Dienst via een link is gemaakt,
  • informatie over uw browser,
  • IP-adres informatie,
  • Diagnostische informatie met betrekking tot het proces van zelfbestelling via recorders op de website,
  • informatie met betrekking tot de behandeling van elektronische post die aan de Operator is geadresseerd en door hem is verzonden.

4. uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van uw gegevens

 1. In sommige situaties heeft de beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers als het nodig is om het met u gesloten contract uit te voeren of om de verplichtingen van de beheerder na te komen. Dit geldt voor dergelijke groepen van ontvangers:
  • hostingbedrijf op basis van vertrouwen
  • geautoriseerde medewerkers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te bereiken
 2. Uw persoonsgegevens worden door de Administrateur niet langer verwerkt dan nodig is voor het uitvoeren van de gerelateerde activiteiten die in een apart reglement zijn vastgelegd (bijvoorbeeld op het gebied van de boekhouding). Wat de marketinggegevens betreft, zullen deze gegevens niet langer dan 3 jaar worden verwerkt.
 3. U heeft het recht om van de beheerder te eisen:
  • toegang tot uw persoonlijke informatie,
  • hun corrigenda,
  • schrappingen,
  • verwerkingsbeperkingen,
  • en gegevensoverdracht.
 4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de in punt 3.3 c) genoemde verwerking van persoonsgegevens om de rechtmatige belangen die de beheerder nastreeft, met inbegrip van het opstellen van profielen, uit te oefenen, maar het recht van bezwaar zal niet worden uitgeoefend indien er geldige rechtsgronden voor de verwerking zijn, belangen, rechten en vrijheden die voorrang hebben op u, met name om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verweer te voeren.
 5. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de dienst te kunnen uitvoeren.
 6. U kunt worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsactiviteiten, met inbegrip van profilering, om diensten te verlenen in het kader van het contract en om direct marketing uit te voeren door de Administrator.
 7. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet naar buiten de Europese Unie sturen.

5. informatie in de formulieren

 1. De dienst verzamelt vrijwillig door de gebruiker verstrekte informatie, inclusief eventuele persoonlijke gegevens.
 2. De service kan informatie over de verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres) opslaan.
 3. De dienst kan in sommige gevallen informatie opslaan om het koppelen van de gegevens in het formulier aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult te vergemakkelijken. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
 4. De gegevens op het formulier worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een bepaald formulier, bijvoorbeeld om een serviceaanvraag of zakelijk contact te behandelen, diensten te registreren, enz. Telkens wordt in de context en de beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

6. Logboeken van de beheerders

 1. Informatie over het gedrag van de gebruiker op de site kan onderhevig zijn aan login. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de dienst.

7. Belangrijke marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van een statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics. De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op uw eindapparatuur.
 2. De Operator gebruikt remarketingtechnieken die het mogelijk maken om reclameboodschappen te matchen met het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk is er geen sprake van een overdracht van persoonsgegevens van de Operator aan de reclame-exploitanten. De technologische voorwaarde voor dergelijke acties is dat cookies worden ingeschakeld.
 3. De operator gebruikt een oplossing die het gebruikersgedrag onderzoekt door het maken van warmtekaarten en het vastleggen van het gedrag op de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd voordat ze naar de dienstverlener wordt gestuurd, zodat deze niet weet om welke persoon het gaat. Met name wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd.

8. informatie over cookies

 1. De website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookiebestanden (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het uiteindelijke apparaat van de Gebruiker van de Dienst worden opgeslagen en bedoeld zijn om de websites van de Website te gebruiken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur worden opgeslagen en een uniek nummer.
 3. Onder voorbehoud van het plaatsen van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker van de Dienst en het verkrijgen van toegang tot deze cookies is de Operator van de Dienst.
 4. De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. het onderhouden van de gebruikerssessie van de Service (na het inloggen), waardoor de gebruiker zijn login en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de Service;
  2. de verwezenlijking van de hierboven onder “Relevante marketingtechnieken” genoemde doelstellingen;
 5. De Service maakt gebruik van twee basistypen cookies: “sessie” cookies (sessiecookies) en “permanent” (hardnekkige cookies). Session” cookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat deze zich afmeldt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Persistente” cookies worden in de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 6. Software voor surfen op het web (webbrowser) maakt het meestal standaard mogelijk om cookies op te slaan in het eindapparaat van de gebruiker. Gebruikers van de service kunnen hun instellingen op dit gebied wijzigen. Met de internetbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van de internetbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de Website.
 8. Cookies die in het uiteindelijke apparaat van de Gebruiker van de Website worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de Website, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Cookiebeheer – hoe de toestemming in de praktijk geven en intrekken?

 1. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van cookies uit te schakelen die nodig zijn voor het authenticatieproces, de beveiliging, het onderhoud van de gebruikersvoorkeuren kan het moeilijk maken en in extreme gevallen kan het gebruik van websites worden voorkomen.